معرفی مدیرعامل سازمان پایانه های مسافری شهرداری اهواز

نام: حسین

نام خانوادگی: کیانی قلعه سردی

سوابق تحصیلی:

 • مهندسی الکترونیک
 • کارشناسی ارشد علوم سیاسی

سوابق اجرایی:

 • دارای 13سال سابقه کار در فرمانداریهای ایذه واهواز
 • مدیر دفتر فرماندار ایذه به مدت 4سال
 • مسئول دبیرخانه هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای ایذه ودهدزبه مدت 6سال
 • نماینده اداره کل امور شهری وشوراهای استانداری خوز ستان بعنوان کارشناس مطلع درامور شهری ورابط شوراهای شهرستان در فرمانداری ایذه به مدت 2سال
 • دبیر شورای ترافیک شهرستان ایذه به مدت 6سال
 • دبیر شورای ورزش وجوانان شهرستان ایذه به مدت 6سال
 • دبیر شورای سلامت شهرستان ایذه به مدت 6سال
 • دبیر شورای اداری شهرستان ایذه به مدت 6سال
 • دبیر ستادصیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی شهرستان ایذه به مدت 6سال
 • دبیر کارگروه اجتماعی فرهنگی شهرستان ایذه به مدت 6سال
 • عضو کمیسیون تنظیم نرخ کالا وخدمات اداره بازر گانی شهرستان ایذه به مدت 6سال
 • عضو شورای نامگذاری اماکن عمومی شهرستان ایذه به مدت 6سال
 • عضو انجمن کتابخانه های شهرستان ایذه به مدت 6سال
 • نماینده وزارت کشور در هیأت حل اختلاف اداره کار شهرستان ایذه به مدت 2سال
 • کارشناس امورشوراها ودهیاریهای فرمانداری ایذه به مدت 6سال
 • عضو ستاد انتخابات ونماینده فرماندار ایذه در شعب اخذ رای
 • نماینده استانداری در نشست تخصصی کارشناسان دبیرخانه هیأت حل اختلاف شوراهای کشور باحضور مدیر کل امور شوراهای وزارت کشوردرسال
 • سال 93 مسئول پیگیری مصوبات مناطق حاشیه کم برخوردار شهرستان اهواز
 • عضو ستاد انتخابات شهرستان اهواز ومسئول تعیین نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای
 • مسئول دبیرخانه هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز ،الهایی
 • نماینده اداره کل امور شهری وشوراهای استانداری خوزستان در خصوص بازرسی از دبیرخانه های هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی فرمانداریهای استان
 • نماینده فرمانداراهواز در رسیدگی وپاسخگویی به شکایات متقاضیان کسب وکار
 • کارشناس امورشوراها ودهیاریها
 
حسین کیانی قلعه سردی