ارتباط با ما
شماره تماس مدیر عامل سازمان: ۳۳۷۹۸۱۷۲ - ۰۶۱
شماره تلفکس سازمان: ۳۳۷۷۱۰۰۶- ۰۶۱
شماره صندوق پستی سازمان: ۷۳۱۳۶ - ۶۱۵۳۹
آدرس ایمیل سازمان : spayaneh.ahwaz@yahoo.com