شرکتها و موسسه های مسافربری برون استانی و درون استانی مستقر در پایانه ۱۷ گانه سیاحت.

غرفه شماره

نام شرکت

شمارتلفن

نشانی

1

ایران پیما

3378001- 061

سراهی خرمشهر ضلع شمال شرقی میدان انقلاب

2

همسفر چابک سواران

3378002- 061

3

تک سفر ایرانیان

3378003- 061

4

میهن نورد آریا

3378004 061

5

گیتی پیمای خوزستان

3378005 061

6

آسیا سفر

3378006 061

7

آریا سفر آسیا اهواز

3378007 061

8

توان گشت

3378008 061

9

بی تا

3378009 - 061

10

رهنورد

3378010 - 061

11

همسفر پیک صبا

3378011 061

12

لوان نور

3378012 061

13

سعادت سفر

3378013 061

14

ترابری بیتا

3378014 - 061

15

رهپویان

3378015 061

16

سیر و سفر

3378017 - 061

شرکتهای مسافربری درون استانی پایانه 17 گانه سیاحت

1

تقوا

33771792 - 061

سراهی خرمشهر ضلع شمال شرقی میدان انقلاب

2

فاتح جاویدان

33795666 - 061

3

هجرت پیما جنوب

33778951 - 061

 
شرکتها و موسسه های مسافربری برون استانی و درون استانی مستقر در پایانه شرق

غرفه شماره

نام شرکت

شمارتلفن

نشانی

1

ایران پیما

32287131 - 061

سراهی تپه ضلع جنوب میدان چهار اسب

2

همسفر چابک سواران

32277811 - 061

3

تک سفر ایرانیان

32284055 - 061

5

گیتی پیما

32910549 - 061

6

آسیا سفر

32286717 - 061

9

بی تا ترابر

32279292 - 061

11

همسفر پیک صبا

32289595 - 061

12

لوان نور اهواز

32910550 - 061

16

سیرو سفر ایرانیان

32287241 - 061

..

عدل اهواز

32289892 - 061

..

رویال سفر ایرانیان

32286468 - 061

شرکتهای مسافربری درون استانی پایانه شرق

..

گیم اهواز

32286827 061

سراهی تپه ضلع جنوب میدان چهار اسب

..

گشت و گذار جنوب

32287441 - 061

..

پارس مهر اهواز

....

..

سیاحت پیمای ماهان

....

..

بیداردل (سواری)

32289690 - 061

 
شرکتها و موسسه های مسافربری درون استانی مستقر در پایانه زاگرس

غرفه شماره

نام شرکت

شمارتلفن

نشانی

..

راهنمای اهواز

32247670 -061

بلوار پاسداران جنب ترابری شرکت نفت

..

بیدار دل

171 131 - 0950

..

فجر کارون

32245209 - 061

..

هجرت پیمای جنوب

32251020 - 061

..

برنشانده

32247670 -061

 
شرکتها و موسسه های مسافربری درون استانی مستقر در پایانه خلیج فارس

غرفه شماره

نام شرکت

شمارتلفن

نشانی

..

مهاجر سرافراز

4505 607 - 0916

بلوار ایت الله بهبهانی جنب نمایندگی سایپا (کجور)

..

امانت سفر

0622 113 - 0916

..

طاووس پیما

1977 631 - 0916