اساسنامهاساسنامه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری  اهواز

   فصل اول : کلیات

  ماده      1  :   نام سازمان

سازمان پایانه های ( ترمینالهای ) مسافربری شهرداری اهواز که در این اساسنامه اختصارا سازمان نامیده می شود .   

  ماده      2   :   اهداف سازمان

اهداف اصلی سازمان عبارتست از حفظ و نگداری و اداره امور پایانه ها ( ترمینالها ) و تجهیزات و توسعه آنها از ابزار و روشهای پیشرفته و متناسب با افزایش رشد جمعیت و در صورت لزوم احداث پایانه هاو غرفه های جدید در مبادی ورودی و مناسب شهر در چهارچوب لایحه قانونی احداث پایانه های ( ترمینالهای ) مسافربری و ... مصوب اسفند ماه 72 و آیین نامه های مربوطه ( موضوع اجرای این قانون  ) .

  ماده      3  :   موضوع سازمان

سازمان برای نیل به اهداف فوق الذکر با رعایت مقررات موضوعه اقدام به اجرای موضوعات ذیل مینماید :

الف: جمع آوری اطلاعات و آمار ، طراحی و برنامه ریزی و توسعه پایانه ها

ب:جذب نیروهای متعهد و متخصص و اقدام لازم در زمینه ارتقاء سطح دانش و اطلاعات آنان و ایجاد ارتباط با مراکز علمی و فنی و دانشگاهی داخل و خارج کشور

ج:ایجاد ارتباط با پایانه های ( ترمینالهای) داخل و خارج کشور بمنظور تبادل اطلاعات و استفاده از دانش و تجربیات آنها در راستای تامین و تکمیل خدمات و حفظ بهداشت محیط و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان.

د:تکمیل و احداث غرفه های خدماتی و بهداشتی مجهز جهت تامین نیازهای مراجعین و مسافرین و شرکتهای مسافربری و واگذاری آنها به بهره برداران با رعایت مقررات مربوطه.

  ماده     4  :   نوع سازمان

سازمان بر اساس ماده 84 قانون شهرداری و بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1/3/75 تاسیس میگردد و وابسته به شهرداری اهواز می یاشد و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و بر طبق اصول بازرگانی و مفاد این اساسنامه اداره می شود.

  ماده     5  :  مرکز سازمان

مرکز سازمان شهر اهواز میباشد.

  ماده     6  :  مدت سازمان

مدت سازمان از تاریخ تاسیس نامحدود است.

  فصل دوم   :  سرمایه و منابع درآمد سازمان

  ماده     7  :  سرمایه و منابع درآمد سازمان

 

 الف : سرمایه نقدی سازمان با توجه به فاکس شماره 18929/30 مورخ 25/9/ 1375  استانداری خوزستان عبارتست از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد که تمامی آن از محل اعتبارات شهرداری نزد بانک ملی ایران شعبه اهواز واریز خواهد شد و سرمایه غیر نقدی عبارتست از اموال منقول و غیر منقول اعم از ماشین آلات ، زمین و ساختمان و تاسیسات قابل استفاده می باشد که از طریق شهرداری با رعایت مقررات و آیین نامه مالی شهرداری و بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری که به تایید شورای سازمان می رسد با رعایت سایر مقررات موضوعه در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت. کل سرمایه متعلق به شهرداری و قابل انتقال به غیر نمی باشد.

تبصره1:زمان اجرای این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب اساسنامه خواهد بود.

تبصره2:در صورت انحلال سازمان کلیه اموال منقول  غیر منقول و مطالبات و دیون و تعهدات به شهرداری منتقل می گردد.

تبصره 3:انتقال و واگذاری اموال سازمان تابع آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان است.

ب   :  منابع درآمد سازمان

سازمان می تواند جهت تامین هزینه ها و تصویب بنیه مالی خود از طریق ذیل با رعایت مقررات کسب درآمد نماید.

1- درآمد ناشی از اجاره بهاء غرفه های واگذاری با تعاونی ها و شرکت های  مسافربری مستقر در پایانه ها ( ترمینالها ).

2- درآمد ناشی از اجاره بهاء واگذاری غرفه های خدماتی و بهداشتی و مواد غذایی و پوشاک و غیره .

3-دریافت اعانات و هدایا با تصویب مصادیق آن به صورت مورد به مورد توسط شورای سازمان با رعایت مقررات موضوعه.

4- مشارکت با بانکها و موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات مربوطه.

5-  کسب  سایر درآمدهای مرتبط با اهداف سازمان از قبیل سرویس ، کارواش ، پمپ بنزین .

تبصره1:درآمدهای حاصله از موارد فوق به حساب مشخص سازمان واریز و حسب مقررات پیش بینی شده در اساسنامه و آیین نامه های مالی سازمان و طبق بودجه مصوب هزینه خواهد شد.

 

تبصره2:شورای سازمان می تواند قسمی از درآمدهای سازمان را با تاییدیه وزارت کشور و بصورت بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهد.  

   فصل سوم : ارکان سازمان

ماده8: ارکان سازمان عبارتند از :

 

الف :شورای سازمان

ب   :هیات مدیره

ج   :مدیر عانل

د    :حسابرس

ماده9:شورای سازمان که منبعد شورا نامیده خواهد شد مرکب خواهد بود از :

 

الف : شهردار به عنوان ریاست شورا

ب   : یک نفر نماینده وزارت کشور

ج    : سه نفر کارشناس با معرفی استاندار  و تایید وزارت کشور

ماده   10 : تشکیل جلسات شورای سازمان و نحوه اتخاذ تصمیم :

 

شورای سازمان بطور عادی سالی دو بار در تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و

زیان و تفریق بودجه و در بهمن ماه برای تصویب برنامه بودجه سال آینده و انجام سایر

وظایف به دعوت رئیس شورا در محل سازمان تشکیل می شود.

    تبصره   1 :جلسات شورا خارج از موعد مذکور در این ماده بنا به تقاضای مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره حسابرس ( بازرس) و یا تقاضای دو نفر از اعضای شورا تشکیل خواهد شد .

 

    تبصره2: دستور جلسات شورا را رئیس شورا بر اساس پیشنهاد متقاضی تعیین می نماید.

 

    تبصره3 : دعوت از شورای سازمان با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع دستور جلسه. حداق

                        حداقل هفت روز قبل از تشکیل شورا به وسیله ی دعوتنامه کتبی از اعضا توسط رئیس شورا بعمل خواهد آمد.

 

    تبصره 4 :جلسات شورا با حضور کل اعضاء رسمیت می یابد و چنانچه در نوبت اول کل اعضاء حضور بهم نرسانند در نوبت دوم که حداکثر ظرف پانزده روز آینده خواهد بود ، با حضور حداقل سه نفر تشکیل خواهد گردید.

 

    تیصره 5 : تصمیمات شورا به اتفاق آرا  یا به اکثریت سه رای موافق در صورتی که مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یکی از سه نفر باشد نظرات و دلائل مخالفین می بایستی کتبا و مستدلا در صورت جلسه قید شود و متن آن نیز در دفتر مخصوص ( که توسط شورا برگ شماری و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت شده و به امضاء اعضا رسیده است. ) درج شود.

 

  ماده     11 : وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل می باشد :

1- استماع گزارش سالانه هیئت مدیره و حسابرس ( بازرس ) راجع به امور سازمان و تصویب آن .

2- بررسی و تصویب ترازنامه  حساب شود و زیان سازمان براساس گزارش هیئت مدیره و حسابرس (بازرس) و اتخاذ تصمیم نسبت آنها.

3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط و مشی و برنامه ریزی برای فعالیت های سال آتی و برنامه های میان مدت و دراز مدت سازمان.

4- بررسی و تصویب بودجه ، متمم و اصلاح و تفریق بودجه . مصوبات شورای سازمان در امور فوق بلافاصله پس از تصویب به شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن جهت تصویب ارسال خواهد شد.

  تبصره : شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن ظرف حداکثر 15 روز از تاریخ دریافت بودجه ، متمم ، اصلاح و تفریق بودجه ، بررسی و تصویب خواهد کرد.

5-  اتخاذ تصمیم در مورد ذخیره های مالی سازمان به منظور استفاده فعال از ذخیره مذکور .

6- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد آن برای تصویب به وزارت کشور .

7- تعیین و تصویب حق حضور در جلسات اعضاء هیئت مدیره و حقوق و مزایا و حق الزحمه حسابرس ( بازرس ) با رعایت کامل مفاد قوانین و مقررات مربوط به تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای پرداختی به این قبیل مسئولیتها و مشاغل .

8- انتخاب حسابرس ( بازرس ) و معرفی وی از طریق استانداری به همراه فرم مشخصات حسابرس وزارت کشور جهت صدور حکم .

9- تصویب دریافت وام و نحوه بازپرداخت آن و نیز مصادیق وام به صورت مورد به مورد که میبایستی منطبق با موضوع و اهداف سازمان باشد .

10-  تصمیم گیری و تفویض اختیار در مورد دعاوی از طریق صلح و سازش و یاارجاع به مقامات ذیصلاح و تعیین داور .

11- بررسی و تایید تشکیلات اداری و فنی سازمان که توسط هیئت مدیره تهیه و پیشنهاد میگردد و اجرای آن پس از اعمال مفاد ماده 54 قانون شهرداری و اخذ مصوبه وزارت کشور .

         تبصره : با شروع به کار سازمان چنانچه در شهرداری برای انجام وظایف سازمان پستهای مصوب وجود داشته باشد پست های مذکور و شاغلین آنها تحت مدیریت سازمان قرار گرفته و از محل اعتبارات سازمان حقوق و مزایای خود را دریافت خواهند کرد بدیهی است چنانچه برای سازمان تشکیلات تفصیلی جداگانه ای بر اساس آیین نامه استخدامی شهرداری ها کشور تهیه شود شاغلین پستهای مذکور در پست های جدید تطبیق خواهند یافت .

12- بررسی تایید نامه های داخلی و دستور العملها و ضوابط مورد پیشنهاد سازمان در حدود مقررات و قوانین و مفاد این اساسنامه .

13- اجازه مشارکت و سرمایه گذاری با بانکها و سایر موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات مربوطه و در قالب اهداف سازمان .

14- تصویب کلیه آیین نامه های مورد احتیاج  ( بجز آیین نامه مالی و معاملاتی ) یا تفویض تصویب برخی از آنها به هیئت مدیره .

         تبصره : تا زمانی که آیین نامه مالی و معاملاتی خاصی برای سازمان توسط شورای سازمان تهیه و به تایید وزارت کشور نرسیده باشد آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/46 با رعایت مفاد اساسنامه سازمان ملاک عمل خواهد بود . در این صورت به جای انجمن شهر و شهرداری به ترتیب هیئت مدیره و مدیرعامل جایگزین خواهند شد.

15- انتخاب و تجدید انتخاب اعضاء انتخابی هیئت مدیره و مدیر عامل با پیشنهاد شهردار.

16- اصلاح وتجدید نظر در مواد اساسنامه انحصارا با وزارت کشور است. بدیهی است شورای سازمان نیز می تواند اصلاح و تجدید نظر در مورد اساسنامه را به وزارت کشور پشنهاد نماید.

17- پیشنهاد انحلال سازمان به وزارت کشور .

18- تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل وفق مقررات موضوعه ، ضمنا شورا می تواند طرح پرداخت حقوق و مزایا بصورت کارانه را برای مدیر عامل تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور به مورد اجراء گذارد.

19- قبول هدایا و اعانات و تصویب مصادیق آن مورد به مورد.

20- رسیدگی به اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور و موضوعات پیشنهادی که در قالب اهداف سازمان و طبق مقررات قانون تجارت در دستور جلسه بوده و بایستی در شورای سازمان مطرح گرددو

       تبصره  : اعضای شورا نمایندگان قانونی سرمایه سازمان بوده و به همراه اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل در حدود وظایف و اختیاراتی که در این اساسنامه دارند امین سرمایه و دارایی سازمان می باشند.

ماده  12 : ترکیب هیئت مدیره

     هیئت مدیره سازمان مرکب از پنج نفر عضو اصلی می باشند که عبارتند از :

   الف : معاون خدمات شهری شهرداری که سمت ریاست هیئت مدیره را خواهد داشت.

ب : چهار نفر کارشناس خبره و آگاه به مسائل از بین کسانیکه علاوه بر داشتن مدارک علمی و تخصصی مربوطه دارای تجربیات عملی مورد نیاز سازمان باشند با پیشنهاد شهردار و تصویب شورا منصوب خواهند شد.

       تبصره  1 : یک نفر عضو علل بدل نیز برای هیئت مدیره ه کیفیت مذکور در بند  " ب "  ماده فوق الذکر تعیین خواهد شد که در صورت غیبت عضو اصلی ، انجام وظیفه خواهد نمود .

       تبصره  2 : مدت عضویت اعضاء انتخابی هیئت مدیره سه سال و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.

         ماده   13 : شورای سازمان و هیئت مدیره و مدیر عامل حق ندارند در معاملاتی که با سازمان یا به حساب سازمان صورت میگیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم  شرکت نموده یا سهیم شوند و همچنین مراعات مفاد ماده 129  قانون تجارت و قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات الزامی است.

       تبصره  : چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره در انجام وظایفی که طبق مفاد  اساسنامه عهده دار میباشد قصور  ورزد شورا میتواند با توجه به موارد ذیل پس از استیضاح نسبت به عزل وی اقدام نماید.

1- چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی به عملکرد هیئت مدیره ایرادی داشته و با آن را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورا منعکس می نماید ، رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز بعد از دریافت نامه موضوع را در جلسه  فوق العاده شورا مطرح و نتیجه را مستدلا اعم از آنکه منجر به ابقاء یا عزل عضو هیئت مدیره شود بلا فاصله به وزلرت کشور گزارش نماید .  

     2- چنانچه هریک از اعضاء شورا نسبت به عملکرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره سازمان اعتراض داشته باشند میبایستی کتباٌ به رئیس شورا گزارش دهند و رئیس شورا میبایستی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی ، جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود رئیس شورا موظف است مطالب مذکور را به عضو هیئت مدیره که مورد استیضاح قرار گرفته ابلاغ نماید ، فرد مورد نظر مکلف است در اولین جلسه شورا که توسط رئیس شورا تعیین میشود حضور بهمرسانده و پاسخ ارائه نمایند . چنانچه شورا به عضو هیئت مدیره ( فرد استیضاح شده ) رای عدم اعتمادبلافاصله از سمت خود عزل میشود .  

      تبصره : چنانچه عضو استیضاح شده هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره باشد که ضمنان معاونت    خدمات شهری را به عهده دارد جلسه شورا با حضور بدون حق رای وی تشکیل خواهد شد ، در این صورت تصمیمات به اتفاق آرا با اکثریت سه رای مشروط بر آنکه یکی از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه رای بر عدم اعتماد باشد رئیس هیئت مدیره علاوه بر ، برکناری از ریاست هیئت مدیره با ذکر تخلفات به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهد شد . بدیهی است تا تعیین جانشین وی یکی دیگر از معاونت های شهرداری با انتخاب شهردار و با اطلاع شورا عهده دار وظائف معاونت خدمات شهری در شورا و هیئت مدیره خواهد شد. صورتجلسه شورا مبنی بر استیضاح رئیس هیئت مدیره و رای عدم اعتماد با ذکر دلائل و مستندات می بایستی بلافاصله توسط رئیس شورا ( شهردار ) به وزرات کشور ( اداره کل اداره شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها ) ارسال گردد.

 

                3-  هریک از اعضای هیئت مدیره موضوع بند "ب" ماده 12 می تواند استعفای خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئیس شورا برساند. رئیس شورا می تواند با اسعفاء مخالفت کند، و عضو مذکور نیز می تواند بعد از یک ماه از تاریخ اعلان اسعفاب مجدد خود را با درج مدت دو ماهه اعلام دارد و رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز نسبت به تشکیل شورای فوق العاده اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جایگزین را معرفی کند ، شورا موظف است قبل از اتمام مدت دو ماهه عضو مستعفی ، نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام کند

      ماده    14 : طرز تشکیل جلسات هیئت مدیره

 

جلسات هیئت مدیره حداقل هر هفته یک بار در روز و ساعت معین در محل سازمان تشکیل می شود و چنانچه جلسات فوق العاده ضرورت یابد با درخواست کتبی مدیر عامل  و با دعوت رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد. فقط به شش جلسه در ماه حق جلسه تعلق خواهد گرفت.

ماده    15 : تشکیلات جلشات هیئت مدیره به موجب دستور جلسه منضم به دعوت کتبی رئیس هیئت مدیره خواهد

بود که از اعضاء اصلی و علی البدل بعمل می آید و عضو علی البدل می تواند در کلیه جلسات حضور یابد و در صورتی که یکی از اعضاء هیئت مدیره در جلسه شرکت نکنند عضو علی البدل به جای عضو اصلی غایب رای خواهد داد.

ماده   16 : جلسات هیئت مدیره با حضور مدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل می گردد و مصوبات به اتفاق آراء یا

با اکثریت سه رای موافق وقتی معتبر خواهد بود که رئیس هیئت مدیره یکی از سه نفر باشد و در صورتیکه هر یک از اعضاء رای مخالف داشته باشد بایستی مراتب را به صورت مستدل در صورتجلسه ذکر نمایند.

صورتجلسه هیئتمدیره در دفتر صورتجلسات که توسط شورای سازمان شماره گذاری شده است ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسید.

 تبصره  1 : موضوعی که یکبار با آن مخالفت شده باشد و بدلیل عدم کسب آرا موافق به تصویب نرسیده است نباید بدون حضور مخالفین مجددا مطرح شود مگر آنکه مخالفین مستعفی شده باشند.

 تبصره  2 : چنانچه هر یک از اععضاء هیئت مدیره سه مرتبه بدون عذر موجه یا سه ماه متوالی با غذر موجه در جلسات شرکت نکند بخودی خود مستعفی شناخته خواهد شد.

 

         ماده  17 : وظائف و اختیارات هیئت مدیره

 

هیئت مدیره دارای اختیارات مصرح در این اساسنامه و یا تفویض شده از طرف شورای سازمان برای اداره امور سازمان با توجه به موضوع و هدف سازمان می باشد ، مگر در مواردیکه اخذ تصمیم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحیت شورای سازمان  و یا مدیر عامل باشد.

      هیئت مدیره از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر است :

1-    تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی و معاملاتی سازمان به شورا یسازمان جهت تصویب و نهایتا تایید وزارت کشور.

2-     بررسی و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سازمان به شورای سازمان.

3-    بررسی برنامه و بودجه ، اصلاح و متمم و تفریق بودجه سالانه پیشنهادی مدیر عامل و ارائه به شورای سازمان.

4-    اجرای برنامه ها و تصمیمات و مصوبات شورا.

5-    بررسی طرح تشکیلاتی سازمان پیشنهادی مدیر عامل و ارئه آن به مراجع ذیربط جهت تصویب.

6-    رسیدگی و تصویب معاملات در مواردیکه طبق آیین نامه معاملات در عهده هیئت مدیره است.

7-  بررسی و پیشنهاد اخذ وام و مشارکت سازمان با بانکها و موسسات اعتباری مجاز به شورای سازمان در قالب اهداف سازمان.

8-    نظارت در حفظ و نگهداری دارائی و تموال سازمان.

9-    افتتاح حساب درآمد و هزینه و سایر حسابهای مورد نیاز در بانکها و موسسات اعتباری مجاز.

10-بررسی و پیشنهاد تجدید نظر در برنامه ها و طرحهای اجرائی سازمان به شورا.

11-نظارت بر حسن اجرای وظائف مدیر عامل.

12-تصویب پاداش برای کارکنان سازمان با رعایت مقررات مربوطه.

13-اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف از آن در کلیه مراجع حقوقی و کیفری با حق صلح و سازش و ارجاع به داوری و تعیین داور و کلیه اختیارات دیگر راجع به امر دادرسی مصرح در قوانین و مقررات ذیربط تععین وکیل دعاوی با حق توکیل و عزل وکیل.

14-پیشنهاد تشکیلات اداری و فنی مناسب با نیاز سازمان جهت بررسی و اقدامات بعدی به شورای سازمان.

15-پیشنهاد قبول هدایا و اعانات بنام سازمان.

16-بررسی و اظهار نظر و تصویب سایر پیشنهادات و اموری که از طرف مدیر عامل در قالب وظایف پیشنهاد میگردد.

17-هیئت مدیره در حدودو اساسنامه و ضوابط و مقررات سازمان میتواند اختیارات لازم را به مدیر عامل تفویض نماید.

18-مدیر عامل سازمان از افراد ذیصلاحیت که علاوه بر داشتن مدارک علمی در مسائل فنی و حمل و نقل ، دارای تخصص و تجربیات کافی باشد از بین اعضاء انتخابی  ( اعم از اصل یا علی البدل ) هیئت مدیره و یا خارج از سازمان با داشتن شرایط فوق الذکر برای مدت سه سال با حکم رئیس شورا منصوب میگردد.

الف : رئیس شورا ، مدیر عامل را به وزارت کشور معرفی و مدیر عامل بلافاصله پس از معرفی شروع به کار میکند.

ب  : تجدید انتخاب مدیر عامل بلامانع است و تا تعیین مدیر عامل جدید ، مدیر عامل قبلی وظایف مربوطه را انجام خواهد داد.

     تبصره  : دوره خدمت مدیر عامل در موارد ذیل خاتمه میپذیرد :

-1 چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره سازمان به عملکرد مدیر عامل ایراد و یا اعتراضی داشته باشند میبایستی مطلب را کتبا به مدیر عامل و همچنین به رئیس هیئت مدیره تسلیم دارند و رئیس هیئت مدیره تسلیم دارند و رئیس هیئت مدیره میبایستی موضوع را در اولین جلسه هیئت مدیره که با حضور مدیر عامل تشکیل میشود مطرح نماید ، مدیر عامل پاسخ خواهد داد و در صورتیکه عضو معترض قانع نشده باشد سوال خود را کتبا به شورا ارسال خواهد داشت در این صورت و همچنین در صورتیکه هریک از اعضاء شورا به عملکرد مدیر عامل اعتراض داشته باشند ، رئیس شورا میبایستی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی و همچنین بر اساس نظرات اعلامی وزرات کشور جلسه فوق العاده شورا را را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود.

2- در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی

3- خاتمه مدتی که برای آن دوره انتخاب شده است.

4- چنانچه فاقد هر یک از ضشرایط مربوط به انتخاب مدیر عامل باشد.

 

 ماده  19 : مدیر عامل ( وظایف و اختیارات )

 

مدیر عامل بالاترین مقام اداری و اجرائی سازمان است که بر کلیه واحد های تابعه سازمان سرپرستی و نظارت داشته و مسئول حسن جریان امور و منافع ، سرمایه و اموال و دارائی سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هیئت مدیره میباشد و در مقابل از جمله این دو مرجع مسئول خواهد بود.

مدیر عامل از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر است :

1-  هدایت و راهنمایی سازمان در امور مالی و فنی و تعیین اصول و رویه های اجرایی در مدیریت بمنظور حداکثر بهره برداری از اعتبارات و امکانات.

2-    مراقبت در تطبیق عملیات سازمان با قوانین و آیین نامه ها و هدف ها و اعتبارات سازمان .

3-    اجرای مفاد اساسنامه و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن.

4-    اعمال مدیریت صحیح بر کلیه امور سازمان و حفاظت اموال و دارائی های آن.

5-  انجام هر گونه معامله و انعقاد هر گونه قرارداد در رابطه با موضوع عملیات سازمان بر طبق مفاد اساسنامه و با رعایت آیین نامه معاملات و سایر مقررات سازمان

6-  تهیه و تنظیم هر گونه مقررات و دستورالعمل های لازم برای پیشبرد امور سازمان و تسلیم آن برای تصویب در هیئت مدیره.

7-  تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحد های تابعه و اتخاذ تصمیمات انظباطی درباره کارکنان سازمان بر اساس مقررات موضوعه.

8-    عزل و نصب کارکنان بر اساس مقررات موضوعه.

9-  مدیر عامل می تواند با تصویب هیئت مدیره تمام و یا قسمتی از اختیارات  خود را به هر یک از اعضای دیگر هیئت مدیره و یا مسئولان سازمان تفویض نماید. لکن این تفویض اختیار رافع مسئولیت مدیر عامل نبوده و مسئولیت حسن اداره امور در هر حال به عهده او خواهد بود.

10-نمایندگی سازمان در برابر ادارات ، موسسات دولتی و خصوصی .

11-امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور ، قبول ، تعهد ، ظهر نویسی ، پرداخت و درخواست ائراق تجاری ، وصول مطالبلات ، پرداخت دیون و تنجام هر گونه معامله و اجرای اسناد لازم با رعایت مقررا موضوعه.

     تبصره  : معاون مالی و اداری به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره منصوب و زیر نظر مدیر عامل با رعایت صرفه و صلاح سازمان و مقررات این  اساسنامه و آیین نامه های مصوب  انجام وظیفه نموده و بر درآمد و هزینه سازمان نظارت مستقیم داشته و نسبت به تنظیم دفاتر قانونی بر اساس روش دفتر داری دو طرفه و ثبت حسابها اقدام و نظارت می نماید و در معیت مدیر عامل ذیحساب مشترک سازمان میباشد.

12-پیشنهاد استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان بر اساس تشکیلات مصوب و همچنین پیشنهاد میزان حقوق و مزایا و با پاداش پرسنل به هیئت مدیره وفق مقررات و آیین نامه های مالی و اداری و استخدامی .

         تبصره   : امور اداری سازمان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی منحصرا در قالب قراردادهای پیمانکاری که با آنها منعقد میشود با ذکر کارهای معین و زمان مشخص و براساس برنامه مصوب سالان سازمان انجام میشود. بطوریکه هیچگونه تعهد استخدامی برای سازمان ایجاد نشده و کلیه تعهدات ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی یعهده پیمانکار باشد.

بدیهی است سازمان می تواند از خدمت کارکنان دیگر سازمان که برابر مقررات می توانند به سازمان مامور به خدمت شوند به صورت ماموور استفاده نماید. استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان اعم از کارگری و کارمندی به تعداد محدود و صرفا بر اساس پست های مصوب سازمان تفصیل که پس از تایید شورای سازمان به تصویب وزارت کشور خواهد رسید مشمول مقررات آیین نامه های استخدانی شهرداریهای سراسر کشور مصوب 13/2/68 خواهد بود.

13-سایر وظایف و اغختیاریاتی که هیئت مدیره در حدود ماده 17 اساسنامه به مدیر عامل تفویض کرده باشد.

           تبصره  : مدیر عامل موظف میباشد گزارش عملیات اجرائی در حدود اختیارات تفویضی در این ماده را همه ماهه به هیئت مدیره تسلیم نماید.

14-انجام سایر اموریکه طبق مفاد اساسنامه و آیین نامه های مصوب و یا بموجب مقررات قانون تجارت صرفا بعهده مدیر عامل میباشد.

  ماده  20 : کلیه مکاتبات سازمان با امضای مدیر عامل و مهر سازمان در غیاب او به امضای جانشین وی که با اطلاع هیئت مدیره تعیین می شود و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

  ماده  21 : مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل در برابر سازمان علاوه بر مسئولیت های مصرحه در اساسنامه مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

  ماده  22 : حسابرس ( بازرس )

شورای سازمان یک شخص حقیقی یا حقوقی را به عنوان حسابرس قانونی و بازرس برای مدت یکسال انتخاب و از طریق استانداری جهت صدور حکم به وزارت کشور معرفی می نماید. انتخاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع است .

   در انتخاب حسابرس ( بازرس ) راعایت ماده 147 قانون تجارت الزامی است .

 

   

ماده   23 : وظایف حسابرس ( بازرس ) به شرح زیر است :

 

1-    نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و اجرای صحیح مقررات مندج در اساسنامه و آیین نامه ها و بودجه مصوب سازمان .

2-  رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر گزارشات سازمان ، گزارش حسابرس ( بازرس ) در این مورد حداقل ده روز قبل از جلسه شورا باید تکمیل و در اختیار رئیس شورا و رئیس هیئت مدیره قرار بگیرد.

              تبصره  : مدیر عامل و هریک از اعضاء هیئت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظفند هر موقع و  هر توضیح شفاهی و کتبی و یا هر گونه مدارک و اوراقی را که حسابرس ( بازرس ) سازمان و یا بازرسان و حسابرسان وزارت کشور بخواهند در اختیار آنها  بگذارند .بازرسی و مطالبه اسناد و مدارک باید بنحوی انجام گیرد که به امور جاری سازمان لطمه وارد نسازد .

3- رسیدگی به هر گونه اقدامات مالی سازمان بمنظور حصول اطمینان از اینکه درآمد بطور صحیح و هزینه ها با رعایت مقررات بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام  خواهد گرفت .

4-چنانچه حسابرس ( بازرس ) برای انجام وظایف خود رسیدگی به امور سازمان یا لسناد مالی و دفاتر را لازم بداند با توجیه کافی برای انجام امور آنها از متخصصین مربوط درحد اعتبارات مصوب دعوت به همکاری مینماید.

5-گزارش هرگونه ابهام یا ایراد در حسابها یا روشهای مالی و عملیاتی سازمان بطور کتبی به شورا و اعلام مواردی که نیاز به طرح در شورا ندارد به هیئت مدیره و مدیر عامل جهت اصلاع.

             تبصره : ابهامات و نقائص مورد اشاره حسابرس ( بازرس ) می بایستی حداکثر ظرف یک هفته در اولین جلسه هیئت مدیره طرح و برابر مقررات رسیدگی شود در غیر اینصورت  حسابرس ( بازرس ) موظف به تسلیم گزارش کتبی به رئیس شورا می باشد.

6-رسیدگی به حسابهای سازمان هر ماه یکبار و ارسال نسخه ای از نتیجه بررسی جهت اطلاع و اقدام لازم به مدیر عامل و ردیس هیئت مدیره.

7-همکاری با بازرسان و حسابرسان وزرات کشور و ارسال نسخه ای از گزارشات خود راجع به امور سازمان به وزارت کشور.

 تبصره : چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی ، عملیات مدیر عامل را مغایر با مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورای سازمان منعکس مینماید ، رئیس شورا موظف است حداکثر به فاصله پانزده روز از دریافت نامه نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده شورا اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و نتیجه را مستدلا اعو از آنکه منجر به بقاء یا عزل مدیر عامل شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید . بدیهی است نظر واصله از وزارت کشور ملاک عمل خواهد بود.

8-حسابرس ( بازرس ) میتواند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بعهده دارد از کمک حسابرسان یا کارشناسان مالی با تجربه استفاده نماید.

9-تصمیمات و اقدامات حسابرس ( بازرس ) بایستی در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضاء شود ،شورا و هیئت مدیره سازمان در مواقع لازم میتواند حسابرس ( بازرس ) را دعوت نماید تا برای بررسی مسائل با آنان تشکیل جلسه دهد.

       تبصره :  در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط حسابرس ( بازرس ) جهت انجام وظیفه محوله شورای سازمان بلافاصله نسبت به حسابرس ( بازرس ) اقدام خواهد کرد.

ماده 24 : سایر وظایف و اختیارات و مسئولیت های حسابرس ( بازرس ) بنحوی است که در قانون تجارت ، مقرر گردیده است .

ماده  25 : یک نفر توسط شورای اسلامی شهر معرفی میشود به عنوان ناظر پذیرفته خواهد شد ، ناظر شورای شهر میتواند بدون حق رای در جلسات شورای سازمان شرکت نموده و گزارش لازم را به اطلاع شورای اسلامی شهر برسانند.

       فصل چهارم  :  مقررات مختلف

  ماده  26 : سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد.

  ماده  27 : برنامه کار و بودجه سالیانه سازمان باید منتهی تا 15 بهمن ماه هر سال برای بررسی و تصویب هیئت مدیره توسط مدیر عامل ارائه و تا آخر بهمن ماه برای تصویب نهایی به شورا ی سازمان توسط هیئت مدیره ارائه گردد و شورا رسیدگی به بودجه را تا 15 اسفند ماه خاتمه دهد .

تبصره  : دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا آخر اردیبهشت ماه سال آینده بعد خواهد بود و هزینه های پرداخت نشده و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق نیافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود .

ماده  28 : هیئت مدیره موظف است همه ساله یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه سازمان را همراه با گزارش عملکرد تا پایان خردادماه خرداد ماه سال بعد به بازرس تسلیم نماید.

ماده  29 : شورای سازمان برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر صورتهای مالی به درخواست رئیس هیئت مدیره و دعوت رئیس شورا حداکثر تاثیر ماه تشکیل و نظریه قطعی خود را لغایت تیر ماه اعلام خواهد داشت .

ماده  30 : هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود ویژه سازمان را تا رسیدن به یک دهم سرمایه ذخیره نماید . تعیین میزان سایر ذخایر مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای سازمان خواهد بود .

ماده  31 : سایر مواردیکه در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر طبق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری می باشد .

ماده  32 : کلیه آکهی ها و اطلاعیه های سازمان در روزنامه رسمی کشور و یکی از جرائد کثیر  الانتشار مرکز درج خواهد شد .

ماده  33 : این اساسنامه در 20 صفحه مشتمل بر چهار فصل و 33 ماده و 29 تبصره و 89 بنددر تاریخ به تصویب رسید و کلیه صفحات آن ممهور به مهر وزارت کشور می باشد . ی 16

 

 

 

 

وزیر کشور

علیمحمد بشارتی