ساختار سازمان

شرح وظایف در حوزه ها و پستهای مختلف سازمان پایانه ها
حوزه شورای سازمان
                     ریاست شوا - حسابرس
                     اعضای شورا
                     مدیر عامل ساز                                                              
     حوزه هیات مدیره
                    ریس هیات مدیره (معاونت حمل و نقل و ترافیک)
                    عضو پیشنهاد دهنده ( مدیر عامل سازمان )
                    عضو (دبیر هیئت مدیره ) ( جناب آقای مهندس حیدری )
                    عضو (مدیر عامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات )
                    عضو ( معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی شهرستان اهواز )
                    عضو (ریاست شورای ترافیک  استانداری )
                    عضو ( مدیر درآمد شهرداری مرکز )
      حوزه مدير عامل سازمان
                     کارشناس و مشاور حقوقی
                     مسئول روابط عمومی
                     دفتر حقوقی
                     مسئول دفتر
                     مسئول پژوهش
                     مدیر حراست
                     مدیر انفورماتیک
     حوزه معاونت مالی و اداری
                      مدیر امور مالی
                      مدیریت بودجه
                      خزانه داری
                      مسئول ممیزی
                      مسئول درآمد
                      مدیریت امور  اداری     
                      متصدی امور قرار داد ها
                      مدیریت برنامه ریزی و توسعه
     حوزه مدیریت مالی
                       ذی حسابی
                      حسابداری جاری و نظارت بر وصول درآمد
                      واحد امور قرار داد ها و پیمان ها
                      واحد حقوق و دست مزد
                      امور مالی
                      کار پردازی – شامل تنخواه گردانهای مختلف در ستاد مرکزی و جزایر اداری است .
                     جمع داری اموال
                     انبار دار
حوزه معاونت فنی و عمرانی
                       مدیریت پروژه
                      دفتر فنی
                      نقشه برداری
                      حساب های عمرانی  
        حوزه مدیر یت اداری
                      کارگزینی
                      صدور احکام
                      دبیر خانه
                      بایگانی پرسنلی
                      متصدی کارتکس
                      مدیریت خدمات کامپیوتر
                      خدمات رفاهی پرسنلی
                      مسئول خدمات و حمل و نقل
    حوزه معاونت اجرایی
                                 پایانه های مسافربری
                                 مراکز معاینات فنی
                                 پارکینگ ها
                                پروژه های پیشنهادی جهت طرح در معاونت فنی
                                و احدنگاه داری مستحدثات ساختمانی ستادهای جزیره ای سازمان
   حوزه مدیریت پژوهش و برنامه ریزی
                               دفتر توسعه و برنامه ریزی
                               برنامه ریزی پروژه های کاربردی
                               مدیریت منابع انسانی
                               واحد آموزش
                               واحد تدوین مقررات و قوانین مربوطه
   حوزه مسئول درآمد
                              واحد تدوین درآمد
                              کنترل درآمد ستاد های مختلف سازمانی
                              واحد تامین اعتبارات
این تحول در شرح وظایف در حوزه ها و پستهای مختلف سازمانی اثرات مطلوبی بر بهره وری سازمانی و حداقل روشن شدن ظاهری و مؤثر تأثیرات نیروی انسانی بر محصول خدمات ارائه شده خواهد داشت، در حقیقت آنچه در پی آن هستیم تعریف جامع و مانع نوع فعالیت ، در حوزه های سازمانی است . که اعضاء این خانواده چگونه می توانند با هم تعامل کنند به نحوی که هم روابط انسانی کار  را دچار مشکل نکند و هم ارتباطات و ضوابط کاری باعث خدشه بر عواطف و روابط انسانی در کار نشود ..نتایج محصول از مطالب فوق در نهایت منجر به ایجاد نتیجه در حرکت به سوی چارت های سازمانی پیشرفته خواهد شد هرچند که هنوز در ابتدای راهیم به هر شکل هر کاری هزینه هایی در بر دارد و ناگزیر از پرداخت بهای آن هستیم .

تشکیلات مصوب سازمان از سه معاونت و هفت دفتر در ساختمان مرکزی شهرستان اهواز تشکیل شده است .